HUSORDEN

 

 

Affald

 

Affald må ikke henstilles på svalegang.

Af hygiejnegrunde skal affaldsposer være lukkede. Skakten er kun til køkkenaffald. Har man poser med kattegrus eller andre tunge ting, skal disse smides direkte i containeren, og ikke igennem skakten, da poserne går i stykker.

Flasker, glas, aviser, pap m.v. skal smides i de der til opstillede genbrugscontainer.

 

Storskrald (papkasser, møbler m.v.) og miljøaffald (maling, rensemidler, batterier, lysstofrør og andre miljøskadelige ting) skal afleveres på kommunens genbrugsstation Rønnevangs Alle 5, 3400 Hillerød.

Åbningstider m.v. kan ses på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Affaldet skal afleveres i klare plastsække og der henvises i øvrigt til genbrugsstationens sorteringsvejledning.

 

Storskrald og miljøaffald må ikke henstilles i kælderen eller andre steder på Sophienborg Højs ejendom.

 

Altaner og svalegange

 

Altaner skal holdes rene og ryddelige. Maling af altaner er ikke tilladt.

Benyttelse af havegrill på altanen er ikke tilladt.

Tøjtørring må kun foregå på altaner (ikke svalegange) under rækværkshøjde.

 

I vinterperioden må der ikke anvendes salt på svalegangene af hensyn til nedbrydning af betonen. I stedet kan der anvendes grus eller urea.

 

Boremaskine og hobbyværktøj

 

Boremaskine og andet støjende hobbyværktøj må kun benyttes på hverdage i tidsrummet 8-19 og weekend og helligdage 9-18.

 

Børns leg

 

Leg, ophold eller støjen i elevatorer, på trapper, svalegange eller i kælder er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Skadevolderen eller eventuelle forældre vil i givet fald blive gjort selvstændigt ansvarlig herfor.

Det er ikke tilladt at spille bold mod husfacaderne.

Beboere med børn skal sørge for at legetøj ikke ligger og flyder på legepladser og andre steder på ejendommen.

 

Cykler, barnevogne m.v.

 

Cykler skal stilles i cykelskurene.

For at sikre fri passage, må cykler, barnevogne m.v. ikke henstilles på svalegangen. Disse fjernes uden ansvar. Defekte cykler, barnevogne m.v. skal opbevares i egne kælderrum.

Cykling og kørsel med motordrevne køretøjer er ikke tilladt på legepladser, græsplæner og stiarealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler.

 

Dørskilt

 

Der må kun opsættes dørskilt / postkasseskilt som er erhvervet hos udlejer. Ændringer af disse kan bestilles hos vicevært. Hvis der bestilles ændringer til dør- og postkasseskilt mere end 2 gange om året, må vi se os nødsaget til at opkræve et gebyr på kr. 300,-. Er postkasseskilt slidt eller ødelagt, kan et nyt bestilles uden beregning hos viceværten.

 

Diverse klistermærker, så som ”Reklamer nej tak” m.v. skal afrenses fra postkasser, når disse er udløbet eller ved fraflytning.

Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejers lejlighed.

 

Forurening

 

Forurening af udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig.

Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for ejendommen og dens beboere.

 

Fyrværkeri

 

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne.

 

Fællesantenneanlæg

 

Private radio- og fjernsynsantenner samt paraboler må ikke opsættes. Disse vil kræves fjernet eller bliver fjernet for lejers regning.

 

Det er ikke tilladt selv at fortage ændringer i kabel-tv anlægget. Enhver ændring skal foretages af et autoriseret antennefirma, og der skal til hver en tid forefindes faktura for det udførte arbejde i lejligheden.

 

Græsslåning

 

Hvis der står ting på græsplænen når denne skal slås, vil lejer selv skulle sørge for græsslåning. Har man opsat hæk eller hegn, skal lejer også selv sørge for græsslåning. Dette skal foretages så ofte, så græsset holdes nede og ikke gror vildt.

 

Have

 

Haver, terrasser og græsareal foran lejligheder skal holdes pæne, ryddelige og velholdte. Det er ikke tilladt at have permanent henstillede effekter, der ikke hører sig til i en have, så som affald, bildæk, ødelagte havemøbler, møbler beregnet til indendørs brug m.v.

Børns legetøj og lignende skal også holdes ryddeligt og fjernes når det ikke bruges, så området fremstår pænt og ordentligt.

 

Hvis lejere i stuelejligheder ønsker det, kan der opsættes bøgehæk omkring terrassen.

Opdeling sker efter den rille der løber i muren mod nabolejlighederne. Er der tale om endelejligheder, må der sættes hæk til kanten af ejendommen. Derudover må hækken foran lejligheden sættes 20 – 30 cm. fra terrassen, så rødderne ikke skader fliserne. Har andre beboere i blokken opsat hæk, skal der dog flugtes med denne.

 

 

Hvis der til lejligheden er opsat bøgehæk, skal denne klippes og passes. Hækkens højde må max. være 110 cm. Der kan også opsættes grønt trådhegn om haven i stedet for eller på indersiden af bøgehækken. Hegnet skal da være 90 cm højt og skal monteres på runde træstolper, som skæres til, så højden passer til hegnets højde. Hegn og stolper skal holdes pæne og hele, og hegnet skal være monteret fast, stramt og uden ”buler”.

For både hæk og hegn gælder det, at der skal monteres en træhavelåge eller en åbning med en bredde på 80 cm.

 

Der kan efter skriftlig ansøgning gives tilladelse til opsættelse af 2 stk. Plus Bambal læhegn, størrelse B:180 x H:180 og B:120 x H:140 mellem lejlighederne. Dette skal godkendes af Sophienborg Høj.

 

Husdyr

 

Det er tilladt at holde en kat eller en hund, såfremt denne overholder gældende lovgivning og er registreret hos udlejer ved indflytning eller senest 14 dage efter anskaffelse.

Skulle husdyr volde skade på ejendommen hæfter lejer uindskrænket for enhver skade.

Husdyrene må ikke være til gene for de øvrige beboere, hverken ved støj, lugt, truende adfærd eller på anden måde.

 

Det er ikke tilladt at lufte husdyr på legepladsen. Luftning af hunde på Sophienborg Højs ejendom skal foregå i snor og eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes.

Enhver form for fodring af dyr på ejendommens fællesarealer er forbudt.

 

Husfred

 

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere. I sene aftentimer bør der vises hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med ”støj” efter kl. 23.00, eventuelt i form af en meddelelse i opgangen herom.

 

Hærværk

 

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

 

Hårde hvidevarer

 

Da den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer, er det op til lejer selv at bestille og betale service på hårde hvidevarer, med mindre lejer godtgør, at udskiftning af de nævnte genstande, herunder m.h.t. alder og beskaffenhed, alene skyldes almindeligt slid og ælde.

Vi henviser til Byens Lys, Slangerup, tlf. 48 18 89 15. Bliver der brugt andet firma, kan vi ikke garantere, at vi dækker regningen.

Ved bestilling af montør, husk da at have navn og type på produktet klar.

 

Kontortid administrator

 

Administrator – Sophienborg Høj ApS, Rødovrevej 383, 2610 Rødovre kan oftest træffes mandag – fredag kl. 9 – 15 på tlf. 36 70 45 30 eller mail info@sophienborghoj.dk

 

Kælderrum

 

Kælderrum skal være aflåst og der skal være lejlighedsnummer på dør. Det er ikke tilladt at benytte andre kælderrum end det der er anvist ved indflytning.

Der må ikke opbevares kemikalier eller brandfarlige væsker. Der må heller ikke opbevares knallerter i kælderrum.

Vi anbefaler at effekter i kælderrum hæves op fra gulvet, i tilfælde af, at der skulle komme vand i kælderen. Sker dette, er det lejers egen indboforsikring der dækker skadede effekter.

 

Skulle der ske indbrud i kælderrum, skal dette meldes til politiet og kopi af anmeldelse skal sendes til administrator hurtigst muligt. Er dette ikke gjort vil lejer evt. selv hæfte for reparation af kælderrumsdør, hvis ejendommens forsikring af denne grund ikke dækker.

Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum m.v. hverken af børn eller voksne. Der må ikke henstilles private effekter på fællesarealer i kælder. Disse vil blive fjernet.

 

Lås og Nøgler

 

Ekstranøgler kan bestilles hos viceværten til p.t. kr. 220,- pr. stk. Der tages forbehold for prisændringer.

Hvis der er brug for låsesmed henviser vi til Nordkystens Låse, Tulstrupvej 151, 3230 Græsted, tlf. nr. 48 39 27 05. Skal låsen skiftes ud, skal det være samme system der skal anvendes igen, og kun Nordkystens Låse har tilladelse til selv at bestille dette. Bliver der monteret en anden lås, vil denne blive skiftet for lejers regning ved fraflytning.

 

Parkering og motorkørsel

 

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted i de markerede felter.

Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på parkeringspladsen, med mindre der er givet særlig dispensation af Sophienborg Høj.

 

Det er STRENGT FORBUDT at køre på græsset, gangstierne eller brandveje. Dette vil medføre en bøde på min. kr. 1.000,- samt omkostninger til reetablering.

 

Postkasse/aviskasse

 

Der må ikke opstilles postkasser eller aviskasser ud over de i forvejen opstillede postkasser.

 

Toilet og tøjvask

 

Vaskemaskine og tørretumbler må af hensyn til naboer ikke anvendes mellem kl. 24.00 – 06.00. Vandspild skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet.

 

Tæppebankning m.v.

 

Det er forbudt at ryste og banke tæpper m.v. ud af vinduet eller over altan og svalegang. Tæppebankning m.v. må i øvrigt ikke være til gene for de andre beboere.

 

Utætheder og fejl på tekniske anlæg

 

Beboerne har pligt til hurtigst muligt, at anmelde/udbedre fejl eller mangler på ejendommens tekniske anlæg, herunder cisterne, vandhaner og inventar til viceværten.

Ved misbrug eller fejlagtigt brug hæfter lejer.

 

Vicevært

 

Viceværten træffes mandag til torsdag kl. 8.00 – 9.00 på tlf. 60 29 96 68 (dog ikke på helligdage). Uden for dette tidsrum kan der lægges besked på telefonsvareren. Der kan altid foretages elektronisk henvendelse på mailadresse vicevaert@sophienborghoj.dk, hvilket foretrækkes, såfremt der ikke er tale om et akut problem. Ved henvendelse skal følgende oplyses:

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         Information om hvad henvendelsen drejer sig om

 

Ved absolut uopsættelige tilfælde, så som sprungne vandrør, alvorlige fejl på tekniske installationer, vand i kælderen og lign., kan der også lægges besked på tlf. 60 29 96 67, hvis viceværten ikke er til at træffe. Husk at oplyse navn og telefonnummer.

 

Ændringer i lejligheden

 

Lejligheden skal bibeholdes i den oprindelige form. Ændringer må ikke udføres uden skriftlig tilladelse fra administrator.

                                                                                                                                                   1.09.2013