Husorden

Alle vores beboere skal kunne fungere sammen. Det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed blandt beboerne. Det er også i vores fælles interesse, at ejendommen og friarealer holdes i en pæn stand.

Det er vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden. Man er som beboer ansvarlig for, at egne gæster overholder gældende husorden.  

Administrator – Sophienborg Høj ApS, Arnold Nielsens Boulevard 77, st. tv., 2650 Hvidovre, kan træffes hverdage kl. 10 – 14 på tlf. 36 70 45 30 eller mail [email protected]

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende revideres og ændres af udlejer, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jf. Lejelovens § 27 stk. 2.

Lejeren er ud over de skrevne regler i husordenen forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af administrator eller dennes stedfortræder, herunder vicevært.

Affald

Det er ikke tilladt at henstille affald foran lejligheder, på svalegange, altaner, fællesarealer eller i haver.

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskodder, flasker m.v. på ejendommens fællesarealer.

Affald skal sorteres i følgende fraktioner:

  • Restaffald
  • Bioaffald
  • Småt metal
  • Plastik
  • Papir
  • Glas
  • Pap
  • Farligt affald

Der skal bruges specielle bioposer til bioaffald. Disse forefindes i den kælder, hvor man har nøglebrik til. Bioposerne må udelukkende anvendes til bioaffald.

Affaldsbeholdere til ovenstående er opsat ved blok 8, 10 og 12.

Andet indbo, elektronikskrot, flamingo, kabelskrot, rent træ, stort metal, tekstiler & sko kan afleveres i containere i affaldsgården mellem blok 1 og 12 (husnøgle skal bruges til hængelåsen):

De affaldstyper som ikke er nævnt på ovenstående liste, samt affald der er for stort til containerne, skal afleveres på genbrug stationen. Åbningstider m.v. kan ses på Hillerød Forsynings hjemmeside. Der henvises i øvrigt til genbrugsstationens sorteringsvejledning.

Send ikke børn, som ikke kan reglerne, ned med affald.