Hvem er vi

Sophienborg Høj ApS
c/o DOK Administration ApS
Telefon: 36 70 45 30
E-mail: [email protected]

Arnold Nielsens Boulevard 77, st. tv
2650 Hvidovre
CVR: 26929768

Vores webstedsadresse er: https://sophienborghoj.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores bestemte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være fornødne for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

Hjemmeside: 

Når du besøger vores hjemmeside, registreres dit besøg, herunder oplysninger om din IP-adresse, browserens user agent string (for at hjælpe med at opdage spam), dit besøgstidspunkt, hvilke sider du har været inde på etc. Vi bruger oplysningerne til løbende at forbedre funktionaliteten og brugeroplevelsen på vores hjemmeside 

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. 

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted. 

Cookies: 

Vores hjemmeside benytter ikke cookies.

Hvis du er lejer: 

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer i vores ejendom. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig og i vores kontakt med dig. 

Data vi typisk anvender: 

 • Almindelige personoplysninger, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse 
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
 • Familiemæssige forhold, og oplysninger om husstand, skilsmisse, samlivsophør mm. 
 • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, udlæg i depositum mm. 
 • Oplysninger om, og korrespondance vedrørende lejeforholdet 
 • Årsag til fraflytning, herunder dødsfald mm. 
 • CPR-nummer 
 • Andre almindelige oplysninger 

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål. 

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom. 

Hvis du søger lejlighed: 

 • Almindelige personoplysninger, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse 
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund 
 • Korrespondance omkring tildeling af bolig, herunder lejlighedspræferencer, familiemæssige forhold, og oplysninger om husstand, skilsmisse, samlivsophør mm. 
 • CPR-nr. til kreditkontrol i RKI 
 • Oplysninger om økonomiske forhold  

Formål: 

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke. 

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.  

Videregivelse af persondata: 

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig.  

Hvis du er lejer, videregiver vi bl.a. dine personoplysninger i forbindelse med: 

 • Opkrævning af husleje 
 • Nødvendig orientering til beboerrepræsentationen 
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 
 • Tilmelding til forsyningsselskab 
 • Huslejenævnssager 
 • Ved inddrivelse af fordringer 
 • Retssager 
 • Eventuelle reparationer i lejemålet, hvor håndværkere modtager dine kontaktoplysninger 
 • Fraflytning, hvor fraflytningsrapporten videresendes til håndværkere 
 • Rapportering til revisor eller advokat 

Sikkerhed: 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. 

Vi har implementeret en lang række politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med de principper, der følger af persondataretten 

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Dine rettigheder: 

Du altid kan henvende dig og bede om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder (dataportabilitet). 

Sletning: 

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Ændring af privatlivspolitikken: 

Vi forbeholder os ret til at ændre i vores privatlivspolitik. Vi anbefaler derfor, at du læser vores politik regelmæssigt.  

Kontaktoplysninger 

Sophienborg Høj ApS kan som dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles, kontaktes på 

Klageadgang: 

Datatilsynet er den myndighed, som i sidste ende kan vurdere om dine persondata behandles lovligt.  

Datatilsynets kontaktoplysninger er: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K,  

Tlf. 33 19 32 00  
Mail: [email protected]  
Hjemmeside www.datatilsynet.dk